Win een Boretti BBQ Actievoorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Spelvoorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: a. Aanbieder: Bilder & de Clercq BV., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudend aan de Kloveniersburgwal 131E te (1011 KD) Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64490963 , b. Website: de website  van Aanbieder(www.defamiliebox.nl). c. Deelnemer: de natuurlijke persoon die heeft aangegeven deel te nemen aan de Actie door een Maaltijdbox te ontvangen in de actie periode en akkoord verklaring met de Algemene Spelvoorwaarden, waardoor een overeenkomst tot deelname is tot stand gekomen met Aanbieder; d. Maaltijdbox, primaire product van Familiebox, wekelijks geleverd in de vormen 2, 3-4, 4-5 personen en bevat 2 tot 4 maaltijden; e. Deelnameperiode: van 5 juli 2020 tot en met 10 augustus 2020. f. Overeenkomst: de overeenkomst tot deelname aan het promotioneel kansspel gesloten tussen de Deelnemer en de Aanbieder via de Website; g. De Actie: “Win een BBQ”: het promotioneel kansspel van de aanbieder; h. Winnaar: de Deelnemer die een prijs heeft gewonnen; i. Deelname: het aankopen van een Maaltijdbox via de Website, gevolgd door het aanleveren van de benodigde gegevens en het accepteren van deze Algemene Spelvoorwaarden. j. De Prijs: een Houtskoolbarbecue t.w.v. €199,- (zegge: “honderdnegen en negentig euro”) die wordt uitgekeerd door verzending op het opgegeven adres.


Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze Algemene Spelvoorwaarden hebben betrekking op de Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 1 onder d van deze Algemene Spelvoorwaarden.

2.2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Spelvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Spelvoorwaarden onverminderd van toepassing. Partijen zijn alsdan gehouden om de niet-rechtsgeldige bepalingen zodanig te wijzigen c.q. te vervangen door andere bepalingen, dat deze bepalingen bindend zullen zijn, welke wijziging c.q. vervanging dient plaats te vinden op een zodanige wijze dat de nieuwe tekst van de bepalingen een zo gering mogelijke afwijking van de oorspronkelijke bepalingen vormt en welke wijziging c.q. vervanging dient te worden geëffectueerd, rekening houdend met het doel en de strekking van deze bepalingen.

2.3. Deze Algemene Spelvoorwaarden en andere informatie met betrekking tot “Win een BBQ” zijn te vinden op de website van Aanbieder: “https://www.defamiliebox.nl/familiebox-zomerweken”.


Artikel 3: Termijn deelname

Deelname aan “Win een BBQ” is mogelijk vanaf 5 juli 2020 tot en met 10 augustus 2020.


Artikel 4: Doel promotioneel kansspel

Het doel van “Win een BBQ” is het promoten van de Website van Aanbieder.


Artikel 5: Spelregels

5.1. Met de aankoop en levering van iedere maaltijdbox door Familiebox in de genoemde actieperiode uit Artikel 3, dingt de deelnemer automatisch mee naar de prijs.  Elke individuele maaltijdbox zoals beschreven bij d.  die de deelnemer afneemt gedurende de actieperiode bied 1 kans op de prijs.  Indien er dus het maximum van 4 boxen wordt afgenomen in de actie periode dingt de deelnemer 4 maal mee voor de prijs.  Bij 3 afname, 3 maal enz. enz.

5.2. De Overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de Deelnemer de algemene voorwaarden heeft aanvaard. De Deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte informatie correct en volledig is.

5.3. Deelname aan “Win een BBQ” is geheel kosteloos. Eventuele kosten voor het gebruik van internet zijn voor rekening van de Deelnemer.

5.4. Deelname aan “Win een BBQ” is enkel toegestaan voor Deelnemers ouder dan 18 jaar, dan wel met instemming van de ouder of voogd indien de Deelnemer jonger is dan 18 jaar. 5.5. Deelname aan “Win een BBQ” is uitgesloten voor werknemers van de Aanbieder, alsmede voor personen die direct of indirect zijn betrokken in de organisatie van onderhavig promotioneel kansspel.

5.6. De Aanbieder behoudt zich het recht voor de Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname en/of te diskwalificeren, indien de desbetreffende Deelnemer op enigerlei wijze handelt in strijd met deze Algemene Spelvoorwaarden, fair play, hetgeen ter uitsluitende beoordeling is van de Aanbieder of anderszins onrechtmatig handelt jegens de Aanbieder of derden, dan wel indien de Aanbieder redenen heeft om aan te nemen dat de Deelnemer naar verwachting zal gaan handelen in strijd met deze Algemene Spelvoorwaarden of anderszins onrechtmatig jegens de aanbieder of derden, zulks alles ter uitsluitende beoordeling van de Aanbieder.

5.7. De Aanbieder behoudt zich het recht voor de Deelnemer te vragen naar zijn/haar bevestiging van de aankoop van een maaltijdbox via de Website. De Deelnemer dient deze bevestiging op eerste verzoek aan de Aanbieder te overhandigen in de vorm van een betalingsoverzicht en of bewijs van levering, bij gebreke waaraan de Aanbieder de Deelnemer kan uitsluiten van verdere deelname en/of kan diskwalificeren.

5.8. Aanvullende spelregels worden op de website van Aanbieder vermeld en de Aanbieder behoudt zich het recht voor om deze spelregels eenzijdig te wijzigen.


Artikel 6: Prijzen

6.1. De Deelnemer maakt door deelname kans op het winnen van een Houtskoolbarbecue Terzo t.w.v. €199,- (zegge: “honderdnegen en negentig euro”) welke aan de Winnaar wordt uitgekeerd door verzending naar het opgegeven adres.

6.2. De totale economische waarde van de prijzenpot is €199,- (zegge: “vijfentwintig honderd euro”).

6.3. Alle prijzen zijn netto. Eventuele (kansspel)belasting zal worden afgedragen door de Aanbieder.

6.4. De Prijs wordt uitsluitend toegekend aan de Winnaar, is niet overdraagbaar en kan op generlei wijze worden ingeruild voor contant geld of andere goederen.

6.5. De Aanbieder hecht eraan te wijzen op het feit dat eventuele aanvullende zaken, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, verblijfskosten, een reisverzekering of annuleringsverzekering niet is inbegrepen in het prijzenpakket. De Winnaar dient hier dan ook zelf zorg voor te dragen.


Artikel 7: Prijsuitkering

7.1. Op 7, 14, 21, 28 juni 2020 en 4, 11 juli 2020 wordt, door middel van een willekeurige (“at random”) loting, verricht door een onafhankelijke derde, een Deelnemer aangewezen die voornoemde Prijs wint.

7.2. De Deelnemer zal door de Aanbieder via e-mail op de hoogte worden gesteld van het winnen. De Winnaar dient zich binnen zeven (7) dagen na de trekking te melden bij de Aanbieder. Indien de Winnaar zich niet binnen 7 dagen meldt, behoudt de Aanbieder het recht om een nieuwe trekking te verrichten en hiermee een nieuwe winnaar aan te wijzen.

7.3. De Winnaar zal via een persoonlijk bericht via e-mail of telefonisch op de hoogte worden gesteld op welke wijze de Prijs zal worden uitgekeerd en welke aanvullende informatie van de winnaar hiervoor noodzakelijk is. De verkregen aanvullende informatie zal worden gebruikt om de Prijs ter beschikking te kunnen stellen en zal verder op geen enkele wijze worden verwerkt of verstrekt aan derden.

7.4. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor het controleren van de door de winnaar verstrekte gegevens.

7.5. Over de uitslag van “Win een BBQ” kan niet worden gecorrespondeerd.


Artikel 8: Promotionele doeleinden en verwerking persoonsgegevens

8.1. De gebruikelijk privacy verklaring van Familiebox is van toepassing op de gegevens van de deelnemers.

8.2. De Aanbieder zal de gegevens van de Deelnemers gebruiken voor de uitvoering van de Actie, waaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot – de communicatie van de prijs en het publiceren van zijn/haar naam op de Actie site indien hij/zij winnaar is.

8.3. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer te zullen deelnemen aan eventuele promotionele activiteiten in het kader van deze Actie en de prijsuitreiking daarvan.


Artikel 9: Gedragscode Promotionele Kansspelen

“Win een BBQ” wordt aangeboden met inachtneming van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.


Artikel 10: Vragen en Klachten

De Deelnemer kan zich met vragen en/of klachten over “Win een BBQ” schriftelijk richten tot: info@defamiliebox.nl. Binnen een redelijke termijn na ontvangst van de vraag of klacht zal de Deelnemer door de Aanbieder op de hoogte worden gesteld omtrent de afhandeling van deze vraag of klacht.


Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. De Aanbieder streeft ernaar de diensten op de Website te allen tijde gedurende de looptijd van “Win een BBQ” toegankelijk te houden, doch de Aanbieder heeft de bevoegdheid (om welke reden dan ook) deze toegang te onderbreken.

11.2. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, zowel indirect als direct en van welke aard dan ook, ten gevolge van aan haar verstrekte (onjuiste) gegevens of die op enigerlei wijze voortvloeit uit deelname aan “Win een BBQ”.

11.3. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, zowel indirect als direct en van welke aard dan ook, veroorzaakt door, of enigerlei wijze verband houdende met de toekenning van de Prijs.

11.4. De Aanbieder is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.

11.5. De Aanbieder en aan haar gelieerde zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van de Aanbieder.

 11.6. De Aanbieder is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. De Aanbieder draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. De Aanbieder is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

11.7. Iedere aansprakelijkheid van de Aanbieder en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met de Actie, wordt, behoudends in gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van de Aanbieder of de door haar ingeschakelde hulppersonen, nadrukkelijk uitgesloten.


Artikel 12: Slotbepalingen

12.1. De Aanbieder heeft het recht “Win een BBQ” tussentijds te beëindigen en/of de spelregels van “Win een BBQ” te wijzigen en/of niet tot uitkering van prijzen over te gaan, zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid kan voortvloeien.

12.2. Op elke overeenkomst tussen de Aanbieder en de Deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen uitsluiten worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechter van de Rechtbank te Amsterdam.